Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Verclaringhe Vande Heeren Staten Van Hollandt Ende West-Vrieslandt, waer by hare Mo.Ed. int kort verthoonen, die oprechte goede meeninghe, die sy altijdts ghehadt hebben, ende noch hebben, omme neffens die Vrijheyden ende Rechten der Landen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, die ware Christelijcke Ghereformeerde Religie in suyverheydt te behouden : ende waeromme hare Mo.Ed. als wettelijcke Hooghe Overicheyt der voorsz Landen toe-kompt, Kerckelijke Wetten te maecken ende doen onderhouden; ende om wat redenen ... ordonneren, Dat die Kercken-dienaers in dienste wesende, ofte komende, die vande Predestinatie ende ghevolghe van dien ... conform die vijf poincten verhandelt tusschen twaelf Predicanten in hare Mo.Ed. Vergaderinghe inden Jare sesthien-hondert elf, mede inde gereformeerde Kercken behooren ghetolereert te worden, soo wel als die anders daer van gevoelende zijn
Publisheds'Graven-Haghe : Hillebrant Iacobssen, 1617
Description20 Seiten ; 4 : Druckermarke
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2354
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: IN s'Graven-Haghe, By Hillebrant Iacobssen, Ordinaris ende Geswooren Drucker vande Ed. Mo. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Anno 1617. Met Privilegie.
Signaturformel: A-B4 C2
Bibl. ReferenceKnuttel 2354 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1244 ; STCN 851006000
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407451 
Files
Verclaringhe Vande Heeren Staten Van Hollandt Ende West-Vrieslandt, waer by hare Mo.Ed. int kort verthoonen, die oprechte goede meeninghe, die sy altijdts ghehadt hebben, ende noch hebben, omme neffens die Vrijheyden ende Rechten der Landen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, die ware Christelijcke Ghereformeerde Religie in suyverheydt te behouden [4.97 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0