Title / Description
Redenen. Door de welcke verscheyden Magistraets-persoonen binnen der Stede vander Govde, Al over eenighe Jaren ghemoveert zijn gheweest, ende noch huyden [...] : omme ... te helpen verhinderen ende beletten den voortgangh der Remonstrantsche saecke, voornamentlijck de groote stoutigheyd ende onghebonden licentie, [...]. Goude : Rammazeyn, 1628