Title / Description
Cort ende bondich Verhael Van De Arminiaensche Factie, ende hare schadelijcke vruchten, dienstich om van hooghes ende lages standts persoonen ghelesen [...] : Tot verdediginghe der onschuldighe, ende onderrichtinghe der misleyde. Hier achter is by ghevoeght Een Missive van P.V.H. aen de Ho. Mo. Heeren Staten [...] / Door Aurelium Bonifacium. Hoorn : Gerbrantsz, 1629