Title / Description
Ligve Ofte verbintenisse by eenige Predicanten, meest van heuren dienst verlaten, op den vijfden Martij. 1619. tot Rotterdam beraemt, ende aen de Kercken [...] : Ende De Sententie ter saecke van dien byden Hove van Hollant over eenighe van hemluyden ghewesen. Mitsgaders De Resolutie vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619