Title / Description
Sommier verhael van de wreede handelinghe der Bloet-dorstighe Calvinisten, ghepleeght teghen de Remonstranten buyten Rotterdam, op Sondagh voorleden den [...] : Mitsgaders, Vande groote Tierannije ende grouwelijcke Wreetheden, die in meer andere omligghende steden, van dese Suyvere Ghepredestineerde Broeders bedreven [...]. [S.l.] : [S.n.], 1619