Title / Description
Verclaringe Vande Heeren Burgermeesteren, Raden, ende Vroedtschappen der Steden van Amstelredam, Enckhuysen, Edam, en[de] Purmereynde, Mede-leden vande [...] : ende so wel de Dienaers des Goddelijcken Woordts, als de Christelijcke Gemeynten, daer toe by authoriteyt ghehouden. Amstelredam : Marten Jansz. Brant, 1617