Titel / Beschreibung
Laen, Gerrit van der: Copye, Van den Lasterlijcken Brief Van Verlaen, In den Haerlemschen Harminiaen ghementioneert, met korte Annotatien gheillustreert : Ghelijck mede van den Brieff aen de H. Burghemeesteren, van den selfden ter selfder tijdt gheschreven, tot blijck der waerheyt ghepubliceert. [S.l.] : [S.n.], 1618