Title / Description
Een wonderlicke Ende vreemde Nieuwe Tijdinghe, gheschreven uyt Barbarien : hoe dat hem aldaer eenen nieuwen Coninck op-gheworpen heeft, ghenaemt Muley Hamet ben Abdela, hem Titulerende Coninck vande twee Zeen, ende vande Zanden [...] / Desen Brief is geschreven by een Christen-Coopman, die aldaer woonachtigh is, den welcken seght, selfs in persoone, met eenighe ander Christen Coopluyden, opten xij. Iulij 1612. inde Tente van desen Nieuwen Coningh gheweest heeft ... ghesproocken te hebben. Delf : Andriesz., 1612