Title / Description
Jakob <I., England, König>: Articulen van het Contract ende Accoort ghemaeckt tusschen Jacobus den eersten van dien Name, Coninck van Enghelandt ter eenre, Ende Philips den derden [...] : midtsgaders de Eerts-hertoghen Albertus ende Isabella Clara Engenia. Gemaect ende geconcludeert den xviijen. der Maent Augusti duysent ses-hondert en viere, [...]. Londen : Barker, 1604