Title / Description
Hohenlohe, Philipp von: Verantwoordinge vanden welgeboren Heere Philips Grave van Hohenloe, Arcyheere tot Langenbergh [et]c. teghens zekere Vertooch ende Remonstrancie by zijne [...] : ghedaen aenden heeren Staten Generael der zeluer Prouincien, binnen Dordrecht den vij. Septembris lestleden ... Leyden : van Ravelinghien, 1587