Title / Description
Een warachtich verhael van seeckere requesten ende declaratien ghedaen aen de Con. M[aies]teyt tot twee diuersche stonden, van alle de Heeren ende Staten onlancx [...] : Mitsgaders de antwoorden van hare M[aiestey]t selue hier op ghegeuen, maer nochtans niet so leuende, noch met sulck een gratie verhaelt, als sy van hare [...]. Leyden : Basson, 1585