Title / Description
Aduijs ende Raedt van mijn Heere den Prince van Oraengien/ op sekere Articulen aen zyne Excellentie ghesonde[n] van weghen der ghedeputeerden van der Vnie/ [...] : [Aldus ghedaen inder Stadt van Ghendt den xxviijsten dagh Septembris Anno M.D. Lxxjx.] / [Willem I. van Oranje]. [Ghendt] : [S.n.], 1579