Title / Description
Antwoorde Op een cleyn boecxken onlancx wt ghegheuen/ ghenoemt de Declaratie vande meyninge van Heer Don Ian van Oostenrijck : Inde welcke claerlick ontdect wort de waerachtige meyninge vanden seluen H. Don Jan: ende oock den orspronck vande teghenwoordighe orlogen ende beroerten [...]. Antwerpen : Plantin, 1578