Title / Description
De oprechte Waeg-Schaele Der Vereenighde Neder-landen, Jn de welcke gerechticheydt ende ongerechticheydt, Wysheyt en dwaes heyt, Vrede ende Oorloge volkomentlijck [...] : Door welck den sekersten middelpunt van't gemeyne beste in de Handelinghe tot Munster aengetroffen is tusschen Sijn Kon: Majesteyt van Hispanien en de [...] / Gecomponeert. ende toe-geeyghent aen de voorsz., Eed. Ho: Mog: Heeren Staten der vrye Vereenighde Nederlanden, door Nicasius Martens van Velle. Antwerpen : Hollander, 1647