Title / Description
Clare Af-beeldinghe, ende T'Samen-Spreeckinghe, Tusschen een Boer, genaemt Kees, ende syn Land-heer : Waer in te sien is den gantschen handel van dese schrickelijcke ende moordadighe conspiratie/ jeghens den Persoon vanden Doorluchtighen ende Hoogh-ghebooren [...]. Vtrecht : Amelissz, [1623]