Title / Description
Collyrium Ofte Costelijcke Ooghen-Salve : Seer nut, ende hoogh-noodigh, in dese mistighe tyden, voor alle Hollantsche Patriotten, die met ziltighe, stick-siende, ende duystere Oogen ghequelt zijn, [...] / Ghecomposeert door Mr. Ian Brilleman, Chimicus van oprechte Kruyden ende Gommen, waerachtig bevonden ende ge-experimenteert, by dese naer-volghende Persoonen, Coopman, zijnde een Patriot. Stierman. Weert. Joncker. Predicant. Zeeuws-Matroos. Haghenaer. Noort-Hollander. Mr. Jan Brilleman. Leeuwaerden : Bock, 1647