Title / Description
Oldenbarnevelt, Johan van: Warachtige Historie Van de Ghevanckenisse/ bekentenisse/ leste woorden ende droevighe doot van wylen Iohan van Olden-barnevelt, Ridder/ Heere tot Berckel/ [...] : Te samen ghebracht meest uyt zijner Edt. eyghene, behendelijck uytghesondene ende bewaerde Schriften, die men daer van heeft connen becomen. Mitsgaders [...]. [Amsterdam] : [Veseler], 1620