Title / Description
Over-Rhetische ofte Grysonsche Acten ende Proceduren. Des Jaers M. DC. XVJJJ. : Daer inne claerlicken ende waerachtichlicken verhaelt werden/ de rechtveerdighe ende noodt-dwinghende oorsaken/ der Vergaderinghe des ghemeenen Landt-volcks/ [...] / Alles door die Heeren Overheyden/ Raeden/ ende Gemeenten van Ury-Rethien der drie Liguen/ in openbaren druck ghepubliceert/ tot grondelicke onderrechtinghe der waerhedt/ teghens alle calumnien ende onrecht naegheven. Overgheset uyt den Hoochduytschen. 's Graven-Hage : Meuris, 1619