Title / Description
De kieswet of wet van den 7den september 1896 (Staatsblad no. 154), tot regeling van het kiesrecht en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede [...] : zooals zij is gewijzigd bij de wet van den 31sten december 1896 (Staatsblad no. 245) ; met de tabellen, algemeene maatregelen van bestuur en koninklijke [...]. Haarlem : Tjeenk Willink, 1897