Title / Description
Lipsius, Justus: I. Lipsii Heylige Maghet Van Halle : Hare weldaden ende Miraculen ghetrou-//welick ende ordentlick wtgheschreven. VVt de Latijnsche in onse Nederlantsche tale ouergheset ... Tot welcken eynde [...]. Delff : Schinckel, 1605