Titles

jump to filter-options
Search for: Place = Leyden
  • Title page
    By hemselven uyt-ghesproocken op't Schavot, voor alle den Volcke aldaer tegenwoordich, als hy was ghekomen op't Pleyn van den Tour, in Londen, om syn Hooft te worden aff-geslaghen, op den Xviijen Januarij, 1645. In 't acht-en-tseventichste jaer zijns Ouderdoms. Over de woorden des Apostels Pauli tot den Hebrêên, Cap. 12 vers. 1.2. Midtsgaders, Syn Ghebeden, die hy heeft ghedaen op de selfde plaetse
    Laud, William
    Leyden : Boxe, 1645