Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Autor / Beteiligte = Trigland, Jacobus
 
 • Titelblatt
  Daer in verscheyden raetslagen ende mysterien der Arminianen ontdeckt worden. Waer by noch gevoecht is een Kerckelyck ende Polityck Discours, om te bethoonen dat de Arminianen geen Reden en hebben, dese droeve scheuringe te voeden, ende afgesonderde Vergaderingen te houden
  Episcopius, Simon ; Stochius, Paulus
  Amstelredam : Brandt, [1620]
 • Titelblatt
  VVaer inne, Neffens verscheyden aen-merckens-weerdige saken, nopende de Leere ende Proceduren aen weder-zyden, by occasie, de redenen, inden Brief, van wegen de Remonstrantsche Predikanten, hare Gemeynten tot verhardinge voor-gestelt, in 't breede, oock uyt haer eygen gronden wederleyd worden. Waer by oock is ghevoeght een korte Aen-merckinghe op het Ootmoedigh Vertoogh der uyt-gheseyde Remonstrantsche Predikanten. Seer noodig ende dienstig in dese gelegentheyt des tijds
  Trigland, Jacobus
  vierde Editie van nieus oversien ende vermeerdert, Amstelredam : Brandt, 1623
 • Titelblatt
  VVaer inne, Neffens verscheyden aen-merckens-weerdige saken, nopende de Leere ende Proceduren aen weder-zyden, by occasie, de redenen, inden Brief, van wegen de Remonstrantsche Predikanten, hare Gemeynten tot verhardinge voor-gestelt, in 't breede, oock uyt haer eygen gronden weder-leyt worden. Seer noodig ende dienstig in dese gelegentheyt des tijds
  Trigland, Jacobus
  Amstelredam : Brandt, 1623
 • Titelblatt
  By een ghebracht om te bedwinghen de vermetene curieusheyt van eenen onbekenden Vrager, noopende de Predestinatie ende salicheyt der onmondigher kinderen, in een boecxken dat hy den Quelgheest gheintituleert heeft. Tot waerschouwinghe ende onderrechtinghe van alle ware Ghereformeerde Christenen
  Trigland, Jacobus
  Amstelredam : Marten Jansz. Brant, 1618
 • Titelblatt
  Vermorselt door de kracht vande Leere der waerheydt die nae de Godtsaligheydt is. Dat is: korte ende klare Weder-legginge vande Voornaemste Lasteringen ende verkeerde Argueringen, die de Remonstranten tegen de ware Christelijcke Gereformeerde Religie uytwerpen. Waer inne Niet alleen getoont wort, dat die ware Christelijkce Religie, ende des selfs beschrijvinge, tegen sodanige lasteringen vast ende ongeschent staet: maer oock dat de Remonstranten de Religie t' eenemael omkeeren, ende den gront der saligheyt om verre stooten. Tot ghemeene onderrichtinge ende waerschouwinghe in het licht ghegeven
  Trigland, Jacobus ; Trigl,
  Amstelredam : Jaquet : Brandt, 1632
 • Titelblatt
  tusschen de Oude Rechtgesinde/ die men Contra-Remonstranten, ende de Nieu-gesinde diemen Remonstranten noemt. Duydelyck ghestelt ende getrouwelyck getrocken so uyt de Haechsche Conferentie als andere Stryt-Schriften over dese materie uytghegheven. Waer by noch zyn ghestelt eenige andere gheschillen/ van den genen die het met den Remonstranten houden/ opgeworpen. Als oock eenige seltsame dwalingen Nicol. Grevinchovij, ende Simonis Episcopij, getrocken uyt hare Schriften
  Polyander a Kerckhoven, Johannes ; Wtenbogaert, Johannes
  Amsteldam : Brandt, 1616
 • Titelblatt
  Inhoudende Een Verdediginghe Vande Eerste Vermaninghe, Dat is: Een weder-legginghe van die schijn-redenen, waer mede men gesocht heeft de Eerste Vermaninghe krachteloos te maken
  Trigland, Jacobus
  Amstelredam : Brand, 1623