1 Title

jump to filter-options
Search for: Author / Collaborator = Trigl,
  • Title page
    Vermorselt door de kracht vande Leere der waerheydt die nae de Godtsaligheydt is. Dat is: korte ende klare Weder-legginge vande Voornaemste Lasteringen ende verkeerde Argueringen, die de Remonstranten tegen de ware Christelijcke Gereformeerde Religie uytwerpen. Waer inne Niet alleen getoont wort, dat die ware Christelijkce Religie, ende des selfs beschrijvinge, tegen sodanige lasteringen vast ende ongeschent staet: maer oock dat de Remonstranten de Religie t' eenemael omkeeren, ende den gront der saligheyt om verre stooten. Tot ghemeene onderrichtinge ende waerschouwinghe in het licht ghegeven
    Trigland, Jacobus ; Trigl,
    Amstelredam : Jaquet : Brandt, 1632