1 Hit

jump to filter-options
Search for: Place = Middelburg
  • Title page
    Op-ghesteken Ter gedachtenisse van die schoone ende wonderlijcke Victorye, die de Heere ons heeft verleent over de machtige Spaensche Vlote, den 21. ende eenighe volghende daghen van October Anno 1639. Onder het beleydt Vanden Manhaftigen ende recht-edelen Zee-helt, de Heer Maerten Haperssen Tromp, Luytenant Admirael vande Geunieerde Provintien. Genomen uyt de woorden Psal. 116, vers. 12. 13. 14 ende uyt Num. 24, vers. 23. 24. ende ghepredickt in twee verscheyden reysen, ... voor de Gemeynte van Ziericzee
    Bruynvisch, Martinus
    Ziericzee : Doll ; Middelburgh : Hellen, 1640