Titel
Ahlefeld, Charlotte v.: Morgenroth und Abendroth . . In: . Jg. (1833)
 

Westphalia(1833) Jg. 12.Nr. 35Morgenroth und Abendroth