Title / Description
Tzwyvel, Dietrich: Elucidariu[m] Co[m]puti ecclesi-//astici a Theodorico Tzwy//uel ad co[mmun]em rei l[iter]arie vti//litate[m] compe[n]diose elu//cubratum. Monasterij : Tzwyvel, 1716 [i.e. 1516]