Title / Description
Pius <II., Papst>: Insana Pij Pont. Bulla, qua statuit contra// fas, & sensum natur[a]e, non esse a Papa// ad Conciliu[m] prouocandu[m]. [Wittenberg : Rhau-Grunenberg, ca. 1520]