Title / Description
Resolutoriu[m] du-||bioru[m] circa celebratione[m] missar[um]|| occurrentiu[m] / per venerabile[m] do-||minu[m] Joanne[m] de lapide doctore[m] Theologu[m] parisiensem. or-||dinis Cartusiensis. ex sacroru[m] canonu[m] probatoru[m]q[ue] doctoru[m]|| sententijs diligenter collectum||. Colonie : Quentell, 1506