Title / Description
Engelants Clachte, Geschrey ende Wee Over Nederlands, Gheveynsde, ondanckbare ende onbarmhertighe Proceduren tegen haer : Alles klaerlick blijckende uyt sekere Missive Van een Engels-man; gheschreven aen sijnen Vrient, zijnde onderdaen vande Heeren Staten van Hollandt. Waer [...]. Vryburgh, 1643