Title / Description
Zee-brant, Ontstaen uyt den Brittannischen Blixem : Tot waerschouwinge vande goede Gemeente der Geunieerde Provintien. Verthoont door een t'samen-spraeck Van eenen Amster-dammer ende Zeeusche Koop-man, den [...] / Door Eenen ghetrouwen Lief-hebber van den wel-stant deser Landen. [S.l.] : [S.n.], 1643