Titel / Beschreibung
Placaet ende Ordonnantie Vande E: Mo: Heeren Staten 's Landts van Vtrecht, jegens de misbruycken ende eenighe aenstootelijcke Roomsche Superstitien, die [...] : Mitsgaders tegens den grooten overdaet ende onnutte kosten van doodt of Lijckmaeltijden; als het vereeren van Wijn of Bier in overvloet aen des overledens [...]. Utrecht : Paddenburgh, 1643