Title / Description
Cort ende bondich Verhael Van de Arminiaensche Factie, ende hare schadelijcke vruchten, dienstich om van hooges ende lages standts gelesen ende wel betracht [...] : Tot verdedigingh der onschuldige, ende onderrichtinge der misleyde / Door Aurelium Bonifacium. Hoorn : Gerbrantsz, 1628