Title / Description
Copie Van een Missive die ghehouden mach werden seer avontuyrlick inde handen van een oprecht Patriot ende Liefhebber van't Landt gekomen, ende geschreven [...] : Daer inne veel saecken den Staet der Landen ten werderzijden, maer insonderheyt den Treves ende meer andere, voornemelijck niet ondienstigh om by yder [...]. [S.l.] : [S.n.], 1630