Title / Description
Waerachtich Verhael van 't gundt ghepasseert is binnen Orangien, tot op den vijfthienden Junij sesthienhondert dertich : Nae de Fransche Copie in onse Nederduytsche spraecke overgeset. 's Graven-Haghe : Wouw, 1630