Title / Description
Copye Van de Sententie By mijn Heeren Bailliu, Burghermeesteren ende Vroetschappen der stadt Rotterdam : Ghegheven Teghens vier Predicanten ende eenighe Ouderlinghen aldaer, den vijen Augusti Anno 1630 ; [ ... Gheextraheert uyt het Resolutie-Boeck der Stadt [...]. [S.l.] : [S.n.], 1630