Title / Description
Kort ende klaer Vertoogh, Waer in bewesen wordt, Dat de Staten van den Lande, met VVilhelmus Prince van Orangjen &c. Den oorlog teghen den Koning van Spangjen [...] : blyckende uyt de oude ende Nieuwe Verbonden, Accoorden ende Resolutien, die sy eerst met malkanderen, ende daer nae met uytheemsche Koninghen, Princen [...] / Ghecolligeerdt uut de Gheloof-waerdichste History-schrijvers, door I. L. van Rog. Haerlem : Roman, 1630