Titel / Beschreibung
Placcaet van de Ed. Mo. Heeren Staten 's Landts van Vtrecht: Teghens Verscheydene latiterende Personen, diemen verneemt dat onder anderen bevonden worden [...] : Mitsgaders teghens de Wt-gewesene, ende Wt-geleyde Predicanten, Als oock de Proponenten, Studenten, ende andere die de verbodene Vergaderinghen, Conventiculen, [...]. Utrecht : de Roy, 1623