Title / Description
Acte van Resolutie vande E. Groot-Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt over de Kerckelijcke swaricheden binnen Amsterdam, raeckende het [...] : Mitsgaders de uytsprake van sijne Excellentie den Prince van Oragnien over 't selve. Met het gheene daer op gevolght is, so by de E. Heeren Ghecommitteerden [...]. [S.l.] : [S.n.], 1631