Title / Description
Alexipharmacvm Oft Tegen-Gift De Catholijcke Borgerye der Stede s'Hertogen-bosch gebrocht Teghen De verblindinghe harer VVoorden-Dienaers : Dat is, Cort Antwoordt op het Beroep-schrift der Predicanten van 's Hertogen-bosch / Door Cornelivm Ianssenivm van Leerdam, Docteur der H. Godtheyt ende Conincklijcke Professeur der H. Schrifture inde Vnoversiteyt van Loven. Over-geset uyt het Latijn in onse Neder-duytsche taele. Brussel : Pepermans, 1630