Title / Description
Spaensche Vosse-vel; Ofte Copye Van een Missive, die gehouden mach werden seer avontuyrlijck in de handen van een oprecht Patriot ende Lief-hebber van't [...] : Daer inne veel saecken, den Staet der Landen ten werderzijden, maer insonderheyt den Treves, ende meer andere voorname dinghen aengaende, verhandelt werden. [...]. Leeuwaerden : Fonteyne, 1631