Title / Description
Oprechte ende grondighe verclaringhe van eenighe Notulen, in Mayo 1630. ghestelt by het meerendeel des Kercken-Raedts van Rotterdam, Welcke ghementioneert [...] : Voor een provisioneele noodighe verantwoordinghe ... Mitsgaders Twee Brieven, den eersten dienende tot naerder openinge van de procedueren tot Rotterdam [...]. Wtrecht : van Nienrode, 1631