Title / Description
Den Getrouwen ende ver-sienden Waerschouwer: of Nootwendighe Consideratien, Des Doorluchtighen ende Hoochgeboren Vorsten Mavritii, by der gratie Godts Prince [...] : Op de redenen by den Heeren Ambassadeurs overghegheven tot naerder verclaringhe, beweringhe ende bevorderinghe van hare Propositie, ghedaen op het stuck [...] / Wt-gegeven door een Lief-hebber van het ghemeyne Landts welvaren. 's Graven-Haghe : Meuris, 1621