Title / Description
Monster vande Nederlantsche Verschille[n] Ofte Belydenisse Der Ghereformeerde Kercken in Nederlant : Al waer onder elcken Artijckel bygevoecht zijn De Verschillende Artyckelen Inde welcke hedendaechs sommighe Leeraers der Nederlantsche Kercken, vande aengenome [...] / inde Latijnsche taele t'samen ghestelt ende uytghegheven, Van Festvs Hommivs, Bedienaer des H. Evanghelij tot Leyden. Alles Tot waerschouwinge ende dienste, vande Ghemeynte in onse Nederduytsche spraecke overgheset, Door Iohannes a Lodensteyn, Dienaer des Goddelijcken Woorts tot Soeterwoude. Leyden : Ilpendam, 1618