Title / Description
Maetroosjes Op-Wecker : Op, op, Maetroosjen op, ghy die legt op u kant Vol sluymers ende vaeck, eer dat u Scheepken strant: Hoort toe wat out wat nieus, u Wacht die zal 't u zegghen, [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618