Title / Description
Ontdeckinge Vande valsche Spaensche Jesuijtische Practijcke: Ghebruyckt jeghens eenighe vande beste Patriotten, ende ghetrouste Dienaren van t' Landt : by de Autheurs van twee Fameuse ende seditieuse Libellen: Het een geintituleert, Noodtwendigh ende levendigh Discours &c. Het ander, Practijcke vanden [...] / Inghestelt by een Liefhebber vande Waerheydt, ende van het Vaderlandt [i.e. Cornelis van der Myle]. s'Graven-Haghe : Jacobssen, 1618