Title / Description
Verclaringe ende verantwoordinge van den doorluchtichsten Heere den Prince van Conde, Eersten Prince vanden Bloede des Conings van Vranckrijck : Overghegheven aen den Coning van Vranckrijck. Mitsgaders zijne Brieven, gesonden aen zijne Conincklicke Majesteyt, aen de Coninginne Moeder, ende aen het [...] / [Henri de Bourbon]. [S.l.] : [S.n.], 1615