Title / Description
Slatius, Henricus: Christalijnen Spiegel, Waer in men naecktelijcken kan zien, wie t'zedert eenighe Jaren herwaerts inde Provintie van Hollandt, de Hoogheydt, Rechten, Privilegien [...] : Of wie de selve met alle behoorlijcke middelen hebben ghesocht te handt-haven. Misgaders wie de unie, ruste en vrede soo inde Polijtijcken staet als inde [...]. [S.l.] : [S.n.], 1619