Title

Slatius, Henricus: Christalijnen Spiegel, Waer in men naecktelijcken kan zien, Wie t'zedert eenige Jaren herwaerts inde Provintie van Hollandt, de Hoogheydt, Rechten, Privilegien [...] : Of wie deselve met alle behoorlijcke middelen hebben gesocht te handt-haven. Misgaders wie de unie, ruste en vrede so inde Polijtijcken staet als inde [...]. [S.l.] : [S.n.], 1619