Title / Description
Vraghe. Oft den Christenen oft Lidtmaten der Kercken, nae dat de waerheyt die welck sy voor den Heere belijden, stout ende vernietelijck is, verdoemt, [...] : ofte die de voorsz. condemnatie ofte uytstootinghe ghedaen ofte toe ghestaen hebben?. [S.l.] : [S.n.], 1619