Title / Description
Naerder Advijs Over de Conferentie tot Delff gehouden, aengaende het Remedieren der yeghenwoordighe swaricheden in de kercken deser Landen opgheresen : Waer inne gehandelt wort: In wat voegen (tot opbouwinghe, ruste ende vrede in der Christelijcke Kercken) het verscheyden ghevoelen in de vijf poincten [...] / T'samen ghestelt Door drie Dienaren des Goddelijcken Woorts, door last van de E.M. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant ende haer E.M. oveghelevert den ixen. November, 1613 [Festus Hommius, Johannes Becius, Johannes Bogaert]. Enchuysen : Lenaertsz, 1615